Wróżby

Oczyszczanie Duszy

Blog wróżki

Często kupowane

Bezpieczne płatności

Na mojej stronie możesz bezpiecznie i szybko zapłacić przez dotpay, paypal, blikiem, kartą bankową lub na raty.

Kupując Wróżbę Akceptujesz Regulamin!


Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi zamawiania treści ezoterycznych.

Proszę pamiętać, że Tarot nie jest wyrocznią….. Tarot jest drogowskazem, pokazuje najlepsze rozwiązanie, drogę, którą warto podążać, aby osiągnąć spełnienie, ukazuje źródło problemu, podpowiada, na co warto zwrócić uwagę, ostrzega przed zagrożeniami i niekorzystnymi wpływami. 1. Administratorem serwisu jest wrozkaalicja.pl
2.Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za moją interpretacje kart oraz za przyszłość osoby kupującej moje wróżby.
3.Dla wróżki zapłata jest symbolem wdzięczności za jej wróżbę i zachowuje równowagę wszechświata pomiędzy osobą, która ofiarowuje coś i dostaje coś zamian zamian.
4. Usługa zamawiania treści ezoterycznych oferowana jest na terenie Polski z możliwością kupna dla osób z za granicy..
5.. Osoba zamawiająca treść ezoteryczną automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.
6.. Z serwisu internetowego korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, nie karane, mające dostęp do środków komunikacji internetowej.
7. Korzystając z usługi zamawiania treści ezoterycznych użytkownik podaje swoje dane personalne tj imię, datę urodzenia,w pełni dobrowolnie. Wszystkie te dane objęte są ochroną danych osobowych i wykorzystane zostaną jedynie do sporządzenia i odesłania klientowi treści ezoterycznej. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
8. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z serwisu przez użytkownika, korzystaniem z usługi przez osoby nieuprawnione, zakłóceniami lub przeszkodami w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których właściciel serwisu nie był w stanie przewidzieć, lub, którym nie mógł zapobiec, a w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.
9. Korzystanie z usługi przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez użytkownika charakteru usługi jest zabronione.
10. Całkowita odpowiedzialność właściciela serwisu wobec użytkownika (dochłodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z usługi.

11. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać milowo pod adres podany do kontaktu z doradcą. Reklamacje użytkowników dotyczące usługi będą załatwiane w formie odpowiedzi na e-mail w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

12. Właściciel serwisu zastrzega, że głównym celem jego serwisów jest wyłącznie dostarczenie klientom rozrywki oraz możliwości spojrzenia na swoje życie i swój los z innej perspektywy. Będąc klientem serwisu, użytkownik otrzymuje wiele informacji dotyczących przyszłości oraz porady dotyczące życia klienta. Należy pamiętać, że każdy człowiek sam jest odpowiedzialny za własne życie, a porady ezoteryczne mogą jedynie podpowiedzieć rozwiązania. Użytkownik serwisu powinien podejmować własne decyzje dotyczące jego własnego życia, pamiętając, że usługi serwisu (wróżby, rytuał miłosny, oczyszczanie energetyczne itp. nie powinno się poważnie traktować a tylko i wyłącznie jako dobrą rozrywkę i zabawę. Należy pamiętać, że wszystkie decyzje, jakie użytkownik może podjąć po skorzystaniu z usługi, to decyzje użytkownika nie właściciela serwisu ani doradcy, dlatego zawsze powinien wziąć za nie odpowiedzialność. Porady otrzymane przez użytkownika powinny być traktowane wyłącznie jako subiektywne opinie. Niektóre informacje podane w serwisie mogą być zmienione w stosunku do rzeczywistych celem poszanowania prywatności eksperta tworzącego porady.
13. Wróżka Alicja – jest to „nik” artystyczny, postać fikcyjna jak i jej opis o sobie to własność osoby uprawnionej do posługiwania się nim oraz udzielania  odpowiedzi w celach rozrywkowych.

14.Czas odpowiedzi i realizacja usługi może wydłużyć się do 48 godzin.

15. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepisów prawa. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej http://wrozkaalicja.pl
16. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach serwisów jest sąd właściwy w miejscowości, w której znajduje się siedziba – właściciela serwisu.
17. Strona http://wrozkaalicja.pl jest chroniona prawami autorskimi. Rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz naśladowanie motywów grafiki, schematów strony, wizerunków kart, loga stron, nazw i wszystkich tekstów i ich fragmentów bez pisemnej zgody firmy jest przestępstwem i każdy, kto naruszy prawa autorskie strony zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prawami autorskimi chronione są również wszystkie teksty porad, wróżby, rytuały, oczyszczania energetyczne przesyłanych do użytkowników serwisu przez doradców. Również nie można dzielić się i ujawniać własnymi wróżbami ani publikować ich w mediach, mediach społecznościowych lub stronach internetowych osobą trzecim i ich fragmentów bez pisemnej zgody firmy jest przestępstwem i każdy, kto naruszy prawa autorskie strony zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
18. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem http://wrozkaalicja.pl/regulamin lub na stronie głównej w dziale regulamin.
19. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 21.02.2019 Roku.

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie wrozkaalicja.pl (zwanego dalej Serwisem). wrozkaalicja (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym wrozkaalicja.pl jest wrozkaalicja.

Dane osobowe
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego wrozkaalicja.pl w następujących zbiorach:

Usługodawca, w przypadku uzyskania zgody Użytkownika, udostępnia dane swoim partnerom, w powyżej wskazanym celu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych/ przesyłania informacji handlowych lub w celu udostępnienia danych partnerom Usługodawcy może być cofnięta w każdej chwili. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
odpowiednio zabezpieczone,
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z dostarczeniem produktów, hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika
Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Dzienniki systemowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Pliki „cookies”
To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego wrozkaalicja.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?
Na stronie internetowej wrozkaalicja.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:

Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących działanie Serwisu, jednak nie
Zarządzanie plikami „cookies”
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

Gromadzenie danych
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy, Usługodawca oraz podmioty trzecie wskazany w niniejszym dokumencie.

Inne
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.